Saman.TV

ارشیا

علی

رضا

محمد

حسن

به یک تفنگ اسباب بازی نیاز داریم که یک دوربین بلوتوث در لوله آن کار بگذاریم. از یک شاتر در ماشه تفنگ سود می بریم. تصاویر به موبایل بازیکن فرستاده می شود. یک برنامه کوچک، تصاویر دریافتی را پردازش کرده و تشخیص می دهد که آیا مرکز تصویر گرفته شده، یکی از مکانهای مصوب بدن حریف هست یا نه. در صورت اصابت مرکز تصویر با سر یا بدن دشمن، امتیاز صورت می گیرد.

این بازی به صورت گروهی یا دویل قابل انجام است. در پارک، خانه، مکانهای مخصوص صورت می گیرد و همه بازیکنان در نقشه گوگل ردیابی می شوند. اطلاعات افراد مرده و زنده و تعداد جان هر کدام در سایت بازی نمایش داده می شود.

کسانی که جانشان تمام شده است تفنگشان از کار می افتد. ضمنا تنها راه درآمد بازی از طریق فروش گلوله(شارژ) برای استفاده از سرورهای مجاز است.

نامهای مورد نظر برای شرکت ثبت کننده اختراع شامل {سایبرشات} و {هدشات} هستند

شرکتی که موفق شود قواعد بازی را رعایت کند توسط شخص سامان به رسمیت شناخته خواهد شد.

site design and publish by www.saman.design